Р Е Ш Е Н И Е №108 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, за гласуване по дневния ред в предстоящото му засе

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№108
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 15.06.2021 г.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА , чл. 16 от Закона за публичните предприятия и чл. 33, ал. 1, т. 3, т. 4, и т. 5 от Наредба за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Упълномощава Кмета на Общината като представител в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, ЕИК: 201552200, което ще се проведе на 15.06.2021 г., от 11:00 часа, в гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев” №5, а при липса на кворум, ново ОСА ще се проведе на същото място и час на 29.06.2021 г., да гласува по всички точки от дневния ред, както следва:

І. По т. 1: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
Проект за решение – Общото събрание на дружеството приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

ІІ. По т. 2: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г.
Проект за решение – Общото събрание на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г.

ІІІ. По т. 3: Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г.
Проект за решение – Общото събрание на дружеството приема предложението на Съвета на директорите за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2021 г.

ІV. По т. 4: Разпределя финансовия резултат за 2020 г., както следва: Годишна печалба в размер на 294 117.88 лева, на основание чл. 41, ал. 1 от Устава след облагането и с данъци, да се отнесе за покриване на загуби минали години, поради което дружеството не разпределя печалба.
Проект за решение – Общото събрание на дружеството разпределя финансовия резултат за 2020 г., според предложението на Съвета на директорите.

V. По т. 5: Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.
Проект за решение – Общото събрание на дружеството определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на минималния осигурителен доход за съответната година, съгласно ЗБДОО.

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 11:30:50