Р Е Ш Е Н И Е №106 ОТНОСНО: Управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

106

от 5 май 2021 година, взето с Протокол №5

 

ОТНОСНО: Управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. С оглед обстоятелствата в предложението на Кмета е наложително Общинският съвет да вземе решение относно управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД с цел да се осигури непрекъснатост в управлението на лечебното заведение.

С д-р Румен Аврамов е сключен договор с рег. № 409/20.05.2019 г. за възлагане на управлението

Общинският съвет, вземайки предвид тежкото здравословно състояние на д-р Румен Аврамов счита, че следва да определи търговски пълномощник на търговското дружество за времето на неговото отсъствие.

Съгласно чл. 147 от Търговския закон Общинският съвет е компетентен да избира управителя на дружеството, да определя възнаграждението му и да го освобождава от отговорност, следователно може да определи и търговски пълномощник.

Поради горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147 и чл. 26 от Търговския закон и след станалите разисквания, Общинският съвет

 

Р Е Ш И:

 

  1. Определя за търговски пълномощник на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД д-р Костадинка Сотирова, която да извършва всички действия, свързани с обикновената дейност на търговското дружество, включително да подписва всички платежни документи пред банковите институции, НЗОК, РЗОК – Пазарджик, РЗИ – Пазарджик, НАП, да прекратява и сключва трудови правоотношения, да сключва необходимите договори и да издава необходимите заповеди и нареждания.
  2. На търговския пълномощник да се изплаща възнаграждение в размер на 70% от брутното месечно възнаграждение на Кмета на Община Пазарджик.

 

  1. Възлага на г-н Хари Харалампиев да подпише с нотариално заверен подпис пълномощното, което да важи за времето на отсъствието на управителя д-р Румен Аврамов, но не повече от 90 дни.

 

 

 

 

 

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

 

 

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

сряда 12 май 2021 - 11:22:17