Р Е Ш Е Н И Е №96

 

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№96

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот V – търговия, услуги и складова дейност, кв. 40 по плана на с. Овчеполци, общ. Пазарджик.


          Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и ще постъпят средства в общинския бюджет.
    Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

Р Е Ш И:


 1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и Никола Караджов, ЕГН ……, с адрес: с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, , върху урегулиран поземлен имот V – търговия, услуги и складова дейност (пети тире търговия, услуги и складова дейност), кв. 40 (четиридесет) по плана на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, състоящ се целия от 515,50 кв.м., при съседи на имота: североизток – улица с о.т.о.т. о.т. 79-110, югоизток – УПИ II – парк, югозапад – УПИ VI – производствена и складова дейност, търговия и услуги, северозапад – УПИ VI – производствена и складова дейност, търговия и услуги.
  Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината.
  Квотите са както следва: 331/515,50 (триста тридесет и едно върху петстотин и петнадесет цяло и петдесет) идеални части от урегулиран поземлен имот V – търговия, услуги и складова дейност, кв. 40 по плана на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5567/11.10.2019 г., вписан в дв. вх. рег. под № 7775/15.10.2019 г., том 27, Акт № 135 в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик, а останалата част от имота е собственост на Никола Караджов, съгласно договори за приватизациона продажба, вписани в дв. вх. рег. под № 3266/22.07.2004 г., том V, Акт № 22 и под № 3267/22.07.2004 г., том V, Акт № 23 в Агенция по вписвания - Служба по вписванията – Пазарджик.
  Собствеността върху целия урегулиран поземлен имот V – търговия, услуги и складова дейност, кв. 40 по плана на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, състоящ се общо от 515,50 кв.м., се получава от Никола Караджов, който да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 3 310,00 лева (три хиляди триста и десет лева).  

  2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.   
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 34 0 3

          ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00