Р Е Ш Е Н И Е №102 ОТНОСНО: Съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56561.180.6 по КККР на с. Пищигово, община Пазарджик, от земеделска в горска територия.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

102

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56561.180.6 по КККР на с. Пищигово, община Пазарджик, от земеделска в горска територия.

 Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 81 от Закона за горите и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за промяна на предназначението на територията от „земеделска територия” в „горска територия” на поземлен имот с идентификатор 56561.180.6 по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик, местност Баталите, площ: 171 669 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 180006, съседи: поземлени имоти с идентификатори: 56561.176.24, 56561.176.34, 56561.180.7, 56561.180.5, 56561.180.16, 56561.180.15, 56561.180.14, 56561.176.31, 56561.176.44, 56561.176.48, 56561.176.47, актуван с акт за публична общинска собственост № 1501/06.11.2018 г.

Определя срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.

Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да извърши всички необходими действия по промяна предназначението на имота.

     

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

29

0

1

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 15:14:52