Р Е Ш Е Н И Е №101 ОТНОСНО: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.13.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк на града.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

101

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.13.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк на града.

 Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Със закупуването на имота ще се реши въпроса с разширението на гробищния парк на гр. Пазарджик.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2  от ЗМСМА и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 9, т. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

               

  1. 1. Дава съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.13.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрении със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.01.2018 г, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, местност ЧУКУР САВАК, площ: 1 699 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 013059, съседи: 55155.13.125, 55155.13.60, 55155.13.124, 55155.13.58 от Геновева Коцева с ЕГН …. и Стефан Стефанов с ЕГН …., които съгласно удостоверение за наследници с изх. № УН-263/03.02.2021 г. са наследници на Александър Коцев с ЕГН ….., като последния се явява собственик на имота, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан във вх. рег. под № 399/12.02.2001 г., акт № 170, том I, н.д. № 261/2001 г. в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, на цена от 7 650 лева.

 Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по закупуването на имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 15:12:08