Р Е Ш Е Н И Е №100 ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 148-236 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

100

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 148-236 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик.

 Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано, тъй като са взети предвид решението на Експертния съвет на Община Пазарджик и заявлението на собственика на УПИ XVIII-магазин, кв. 47 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик.

Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1, т. 9 и чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства

 

Р Е Ш И:

 

  1. Обявява за частна общинска собственост 99 кв.м. от улица с о.т. 148-236 в кв. 47 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик.

 2. Дава съгласие за промяна на границите на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 148-236 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик, (част от поземлен имот с идентификатор 501.92 по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик), съгласно проект за изменение на ПУП-ПР, одобрен с Решение XXV, взето с протокол № 1 от 28.01.2021 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Пазарджик, с което към УПИ XVIII-магазин (част от поземлен имот с идентификатор 30572.501.92 по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик), собственост на Васил Янков, се присъединяват 99 кв.м. от улица с о.т. 148-236 по плана на с. Звъничево, като се обособява нов УПИ XVIII-магазин, в кв. 47 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка на оценител на имоти – 792 лева

  1. Одобрява предложения предварителен договор за покупко-продажба на основание чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, неразделна част от настоящото решение.
  1. Възлага на Кмета на Общината да сключи окончателен договор след влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП-ПР и внасянето на съответните суми от Васил Янков.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

28

7

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 15:08:47