Р Е Ш Е Н И Е №99 ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. 156-159 по плана на с. Ивайло (част от поземлен имот 32010.501.1281 с НТП за второстепенна улица) и поземлен имот 32010.501.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

99

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. 156-159 по плана на с. Ивайло (част от поземлен имот 32010.501.1281 с НТП за второстепенна улица) и поземлен имот 32010.501.1071 с НТП за друг вид застрояване по КККР на с. Ивайло, община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано, тъй като са взети предвид решението на Експертния съвет на Община Пазарджик и заявлението на собственика на УПИ XII-707 (ПИ 32010.501.1070 по КККР на с. Ивайло), кв. 58 по плана на с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1, т. 9 и чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства

 

Р Е Ш И:

 

  1. Обявява за частна общинска собственост 50 кв.м. от улица с о.т. 156-159 по плана на с. Ивайло, съставляващ имот с проектен идентификатор 32010.501.1306 (част от поземлен имот 32010.501.1281 с НТП за второстепенна улица) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
  2. 2. Дава съгласие за промяна на границите на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. 156-159 по плана на с. Ивайло (част от поземлен имот 32010.501.1281 с НТП за второстепенна улица) и поземлен имот 32010.501.1071 с НТП за друг вид застрояване по КККР на с. Ивайло, общ. Пазарджик, съгласно проект за изменение на ПУП-изменение на ПРЗ, одобрен с Решение XXXII, взето с протокол № 2 от 18.02.2021 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Пазарджик, с което към УПИ XII-707 (поземлен имот с идентификатор 501.1070 по КККР на с. Ивайло, общ. Пазарджик), собственост на Стоян Христосков, се присъединяват общо 403,00 кв.м, от които 50 кв.м., съставляващи имот с проектен идентификатор 32010.501.1306 (част от поземлен имот 32010.501.1281) и 353 кв.м, съставляващи имот с проектен идентификатор 32010.501.1308 (част от поземлен имот 32010.501.1071), като се обособява нов УПИ XII 1070, 1071, търговия, услуги и жилищно строителство, кв. 58 по плана на с. Ивайло, общ. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка на оценител на имоти – 3 627 лева.
  3. Одобрява предложения предварителен договор за покупко-продажба на основание чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, неразделна част от настоящето решение.
  4. Възлага на Кмета на Общината да сключи окончателен договор след влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ и внасянето на съответните суми от Стоян Христосков.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

30

7

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 15:05:25