Р Е Ш Е Н И Е №96 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов присъединителен електропровод 110 kV за захранване на ПИ с идентификатор 66559.62.1, м. Кичук чал, землище с. Синитово, община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

96

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов присъединителен електропровод 110 kV за захранване на ПИ с идентификатор 66559.62.1, м. Кичук чал, землище с. Синитово, община Пазарджик.

 Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов присъединителен електропровод 110 kV за захранване на ПИ с идентификатор 66559.62.1, м. Кичук чал, землище с. Синитово, община Пазарджик.

Трасето започва от нов стълб №23 като въздушно отклонение от ВЛ „Огняново-Брацигово”, насочва се на север и преминава над ПИ с идентификатор 66559.61.1 – НТП пасище до достигането на ПИ с идентификатор 66559.62.1, м. Кичук чал, землище с. Синитово, община Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

24

2

4

 Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:56:24