Р Е Ш Е Н И Е №97

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№97

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5
   


ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.                                        
Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1075.1.32 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, нула, седем, пет, точка, едно, точка, три, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Янтра”, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.503.1075.1, брой надземни етажи 6, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1075, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 41,57 кв.м. (четиридесет и един квадратни метра и петдесет и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 14 с площ 6,68 кв.м. (шест квадратни метра и шестдесет и осем квадратни сантиметра) и 1,9104% (4,77 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5703/10.03.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1576 на 12.03.2020 г., том 6, Акт № 22 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 10 493,10 лева (десет хиляди четиристотин деветдесет и три лева и десет стотинки) на наемателя Надя Кънчева по повод заявление вх. № 44-584/24.02.2020 г.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.1161.1.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, едно, шест, едно, точка, едно, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. “Георги Бенковски”, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.506.1161.1, брой надземни етажи 6, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1161, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 66,76 кв.м. (шестдесет и шест квадратни метра и седемдесет и шест квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 8 с площ 3,88 кв.м. (три квадратни метра и осемдесет и осем квадратни сантиметра) и 4,457% (6,46 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правотo на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5614/25.11.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 9268 на 03.12.2019 г., том 32, Акт № 151 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 10 628,00 лева (десет хиляди шестстотин двадесет и осем лева) на наемателя Боряна Канова по повод заявление вх. № 44-837/12.03.2020 г.
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1348.1.19 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, четири, осем, точка, едно, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Пловдивска”, който се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 55155.502.1348.1, брой надземни етажи 7, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1348, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 65,07 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: избено помещение № 20 с площ 3,90 кв.м. (три квадратни метра и деветдесет квадратни сантиметра) и 2,270% (6,58 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5645/17.12.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 10299 на 30.12.2019 г., том 36, Акт № 135 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 10 287,00 лева (десет хиляди двеста осемдесет и седем лева) на наемателя Асен Янков по повод заявление вх. № 44-798/09.03.2020 г.
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1004.1.50 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, нула, нула, четири, точка, едно, точка, пет, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Димитър Греков”, който се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 55155.503.1004.1, брой надземни етажи 8, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1004, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 38,15 кв.м. (тридесет и осем квадратни метра и петнадесет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 25 с площ 2,38 кв.м. (два квадратни метра и тридесет и осем квадратни сантиметра) и 4,80% (4,80 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 2438/07.04.2011 г., вписан във дв. вх. рег. под № 2168 на 04.05.2011 г., том VIII, № 142 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 9 004,00 лева (девет хиляди и четири лева) на наемателя Димитър Чорлев по повод заявление вх. № 44-808/10.03.2020 г.
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.860.1.8 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, осем, шест, нула, точка, едно, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Бузлуджа”, който се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 55155.502.860.1, брой надземни етажи 8, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.860, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 86,02 кв.м. (осемдесет и шест квадратни метра и два квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 24 с площ 5,51 кв.м. (пет квадратни метра и петдесет и един квадратни сантиметра) и 2,8383% (9,46 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5676/28.02.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1361 на 04.03.2020 г., том 5, Акт № 75 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 15 719,70 лева (петнадесет хиляди седемстотин и деветнадесет лева и седемдесет стотинки) на наемателя Асен Живков по повод заявление вх. № 44-1022/09.04.2020 г.

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са общинските апартаменти) не се начислява ДДС.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 26 5 6

    ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

     

вторник 05 май 2020 - 00:30:00