Р Е Ш Е Н И Е №93 ОТНОСНО: ПУП-ПР в обхват УПИ I-Общ., УПИ II-99, УПИ XII-122, УПИ XIII-За обществени нужди, УПИ Х-Детски комбинат, УПИ V-128, 127, УПИ VII-102 и УПИ III-100 в кв. 15 и улица с о.т. 81-80-49 по плана на с. Синитово.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

93

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: ПУП-ПР в обхват УПИ I-Общ., УПИ II-99, УПИ XII-122, УПИ XIII-За обществени нужди, УПИ Х-Детски комбинат, УПИ V-128, 127, УПИ VII-102 и УПИ III-100 в кв. 15 и улица с о.т. 81-80-49 по плана на с. Синитово.

 Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а,  ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПР в обхват УПИ I-Общ., УПИ II-99, УПИ XII-122, УПИ XIII-За обществени нужди, УПИ Х-Детски комбинат, УПИ V-128, 127, УПИ VII-102 и УПИ III-100 в кв. 15 и улица с о.т. 81-80-49 по плана на с. Синитово.
  1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ в обхват УПИ I-Общ., УПИ II-99, УПИ XII-122, УПИ XIII-За обществени нужди, УПИ Х-Детски комбинат, УПИ V-128, 127, УПИ VII-102 и УПИ III-100 в кв. 15 и улица с о.т. 81-80-49 по плана на с. Синитово.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

29

0

4

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:48:35