Р Е Ш Е Н И Е №92 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 06149.44.9, м. Млечока по КК на землище с. Братаница, общ. Пазарджик

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

92

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 06149.44.9, м. Млечока по КК на землище с. Братаница, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 06149.44.14 с НТП – пасище, мера,  по реда чл. 109, ал. 3, т. 7 от ЗУТ и част от ПИ с идентификатор 06149.44.11 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка, за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 06149.44.9, м. Млечока по КК на землище с. Братаница, общ. Пазарджик.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-551/15.02.2021 г. от Атанас А. Атанасов и Атанас В. Атанасов, чрез пълномощника си Милена Н. Славова – пълномощно рег.  №673 от 12.02.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 3, т. 7, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 06149.44.9, м. Млечока по КК на землище с. Братаница, общ. Пазарджик, съгласно предложението в приложената скица.

 ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП – Парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 06149.44.9, м. Млечока по КК на землище с. Братаница, общ. Пазарджик.

Предвижда се пътният достъп да започне от обслужващата зона на път от републиканската пътна мрежа II-84 „Пазарджик-Велинград” при км 2+800 ляво като се проектира забавителен и ускорителен шлюз. След което трасето пресича последователно ПИ с идентификатор 06149.44.14 с НТП – пасище, мера, ПИ с идентификатор 06149.44.13 – НТП напоителен канал, чрез премостване и ПИ с идентификатор 06149.44.11 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, за осъществяването на пътен достъп до ПИ с идентификатор 06149.44.9, м. Млечока по КК на землище с. Братаница, общ. Пазарджик.

         Общата засегната площ от трасето е около 0.163 дка – общинска публична собственост.

 ІV. Изразява предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 06149.44.14 с НТП – пасище, мера по реда чл. 109, ал. 3, т. 7 от ЗУТ и част от ПИ с идентификатор 06149.44.11 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 06149.44.9, м. Млечока по КК на землище с. Братаница, общ. Пазарджик за сметка и отговорност на възложителя, като същевременно се запази публичният характер на имотите и собствеността им.

 Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

30

0

1

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:45:15