Р Е Ш Е Н И Е №91 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод до ПИ с идентификатор 20362.27.244 и ПИ с идентификатор 20362.27.479 /Стопански двор/, м. Пътеката по КККР на землище с. Дебръ

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

91

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод до ПИ с идентификатор 20362.27.244 и ПИ с идентификатор 20362.27.479 /Стопански двор/, м. Пътеката по КККР на землище с. Дебръщица, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-1217/05.04.2021 г. от Емил Костадинов и ЕТ „Беси-Мийт-Атила Кирпиков” и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод до ПИ с идентификатор 20362.27.244 и ПИ с идентификатор 20362.27.479 /Стопански двор/, м. Пътеката по КККР на землище с. Дебръщица,  общ.  Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска и държавна собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на водопровод. Проектното трасе започва от съществуващ водопровод Ф90ПЕ, находящ се в ПИ с идентификатор 20362.85.321 – път от републиканската пътна мрежа III-3706 “Път II-37-Дебръщица” при км 3+467, насочва се на изток като пресича републиканския път чрез хоризонтален сондаж и ПИ с идентификатор 20362.85.329 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път и се установява в ПИ с идентификатор 20362.27.650 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, успоредно на южната му граница. След около 95 м трасето на водопровода чупи на юг като пресича ПИ с идентификатор 20362.27.442 – НТП напоителен канал, до достигането на границите на ПИ с идентификатор 20362.27.244 и ПИ с идентификатор 20362.27.479 /Стопански двор/, м. Пътеката по КККР на землище с. Дебръщица, общ. Пазарджик.

Дължината на проектното трасе е около 117 м – държавна и общинска собственост, а засегната площ е около 153 кв.м – държавна и общинска собственост.

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

 Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:41:58