Р Е Ш Е Н И Е №90 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV от съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 65468.131.23 по КККР на землището на село Сбор, общ. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

90

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV от съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 65468.131.23 по КККР на землището  на село Сбор, общ. Пазарджик до границата на урбанизираната територия.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-1337/09.04.2021 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV от съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 65468.131.23 по КККР на землището  на село Сбор, общ. Пазарджик до границата на урбанизираната територия, преминаващо през имот, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на кабелна линия 20 kV. Проектното трасе на електропровода да започне от съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 65468.131.23 по КККР на землището на село Сбор, да се разположи в същия имот, продължавайки на изток до границата на урбанизираната територия на село Сбор.

Дължината на проектното трасе на кабелната линия е 383 м, засегнатата територия от имот с идентификатор 65468.131.23 е 767 кв. м.

 ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

      

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:38:07