Р Е Ш Е Н И Е №89 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия СН от ЖР стълб в ПИ с идентификатор 48444.11.1, м. Грахорлива дъмга по КККР на землище с. Мирянци

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№89
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4


ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия СН от ЖР стълб в ПИ с идентификатор 48444.11.1, м. Грахорлива дъмга по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик до ПИ с идентификатори 55155.24.108 и 55155.24.67, м. Баждар дъмга по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-1284/07.04.2021 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия СН от ЖР стълб в ПИ с идентификатор 48444.11.1, м. Грахорлива дъмга по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик до ПИ с идентификатори 55155.24.108 и 55155.24.67, м. Баждар дъмга по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на кабелна линия СН. Предвижда се трасето да започне от съществуващ ЖР стълб, находящ се в ПИ с идентификатор 48444.11.1, след което се насочва на изток като пресича последователно ПИ с идентификатор 48444.11.29 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ с идентификатор 48444.11.32 – НТП напоителен канал, ПИ с идентификатор 48444.11.44 – НТП местен път и землищната граница между с. Мирянци и гр. Пазарджик. След това трасето на кабелната линия навлиза в ПИ с идентификатор 55155.24.96 – НТП местен път, където променя посоката си на югоизток и след около 88 м се отклонява за захранването на ПИ с идентификатор 55155.24.108, а другото отклонение продължава в същата посока до достигането границата на ПИ с идентификатор 55155.24.67.
Дължината на проектното трасе е около 233 м – общинска собственост, а засегната площ е около 0.397 дка – общинска собственост.

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

     

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:31:52