Р Е Ш Е Н И Е №98

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№98

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5
   
ОТНОСНО: Създаване на кризисен фонд за подпомагане на дейци на културата и изкуството от община Пазарджик, които в условията на извънредно положение в държавата, породено от пандемията КОВИД-19, са в невъзможност да реализират създавания от тях културен продукт.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на общинските съветници Гинче Караминова, Валентина Кайтазова, Борис Димитров и Малина Златева, на основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с т. 6 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Създава кризисен фонд в размер на 15 000 лева за подпомагане на дейци на културата и изкуството от община Пазарджик, които в условията на извънредно положение в държавата, породено от пандемията КОВИД-19, са в невъзможност да реализират създавания от тях културен продукт.
ІІ. Избира временна комисия в състав:
1. Таня Димитрова;
2. Христо Бързев;
3. Гинче Караминова;
4. Валентина Кайтазова;
5. Борис Димитров;
6. Чавдар Чавдаров;
7. Бойка Маринска;
8. Велина Петкова;
9. Гергана Табакова,
която да разгледа подадените заявления и да излезе с предложение.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик
вторник 05 май 2020 - 00:30:00