Р Е Ш Е Н И Е №84 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 55155.13.192 /проектен ПИ 55155.13.199/ в местност Чукур Савак в землището на гр. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№84
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 55155.13.192 /проектен ПИ 55155.13.199/ в местност Чукур Савак в землището на гр. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1, чл. 109 ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 55155.13.192 /проектен ПИ 55155.13.199/ в местност Чукур Савак в землището на гр. Пазарджик.

2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 55155.13.192 /проектен ПИ 55155.13.199/ в местност Чукур Савак в землището на гр. Пазарджик.

Срокът за представяне на плана в Общината е една година.

     

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:16:31