Р Е Ш Е Н И Е №82 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.11.15 в местност Панагюрско шосе в землището на гр. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№82
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.11.15 в местност Панагюрско шосе в землището на гр. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б , ал. 1, чл. 109 ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.11.15 в местност Панагюрско шосе в землището на гр. Пазарджик.

2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.11.15 в местност Панагюрско шосе в землището на гр. Пазарджик.

Срокът за представяне на плана в Общината е една година.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:04:41