Р Е Ш Е Н И Е №81 ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на договор за възлагане на концесия върху имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000001 по КВС на с. Тополи дол, Община Пазарджик, местност Динкина гора, с начин на трайн

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№81
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4


ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на договор за възлагане на концесия върху имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000001 по КВС на с. Тополи дол, Община Пазарджик, местност Динкина гора, с начин на трайно ползване „язовир”, с площ 106,696 дка.

І. Като взе предвид, че с Договор № 49/28.01.2005 г. Община Пазарджик, като концедент, е учредила на Петър Илиев Лулчев, като концесионер, едно особено право на ползване по смисъла на чл. 67, ал. 1 от ЗОС на обект – публична общинска собственост по Акт № 1/30.10.2001 г., представляващ поземлен имот № 000001 – язовир, местност Динкина гора, в землището на с. Тополи дол, с площ от 106,696 дка.

ІІ. Като взе предвид сключените допълнителни споразумения към договор № 49/28.01.2005 г., неразделна част от него, както следва:

1. Допълнително споразумение № 1 с рег. № 343/09.03.2015 г. в изпълнение на Решение № 16 от 29 януари 2015 г. на Общински съвет - Пазарджик, с което е удължен срока на концесията с 10 /десет/ години. Със същото Допълнително споразумение е извършена промяна на годишното концесионно възнаграждение – от размер 3007,70 лв. /три хиляди и седем лева и седемдесет ст./ без ДДС, е индексирано с 1 092,30 лв. /хиляда деветдесет и два лева и тридесет стотинки/ без ДДС до размер 4 100,00 лв. /четири хиляди и сто лева/ без ДДС. Споразумението е сключено с Петър Илиев Лулчев, в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала на учредено търговско дружество с еднолична отговорност „ФИШ-55” ЕООД, ЕИК 203352699,като Концесионер по договора.

2. Допълнително споразумение № 2 с рег. № 677/11.11.2020 г., одобрено с Решение № 23 от 27 февруари 2020 г. на Общински съвет – Пазарджик. Със споразумението е намален размера на годишното концесионно възнаграждение – от 4 100,00 лв. на 3 000,00 лв. без ДДС и начина на заплащането му – на две равни вноски през съответната концесионна година, като са заложени минимални средства в размер на 1 100,00 лв. без ДДС за техническа поддръжка на обекта на концесия – язовир в землището на с. Тополи дол, местност Динкина гора. Второто допълнително споразумение е сключено по заявление на концесионера „ФИШ-55” ЕООД, свързано с искане за намаляване на годишното концесионно възнаграждение по договора.

ІІІ. Като взе предвид, че Концесионерът „ФИШ-55” ЕООД е подал заявление с вх. № 18-00-361/09.03.2021 г. до Кмета на община Пазарджик, с което уведомява концедента, че на основание раздел VІ, чл. 20, ал. 1, т. 5 от договор за концесия с рег. № 49/28.01.2005 г. желае да се открие процедура за прекратяване на концесията по взаимно съгласие, считано от 01.05.2021 г.

ІV. Като взе предвид, че за да се постигне взаимно съгласие на страните по договора, същите следва да са изпълнили ангажиментите и задълженията си по него и да нямат претенции една към друга към датата на прекратяването му.
Към момента на искането за предсрочно прекратяване на концесионния договор, Концесионерът има следните неизпълнени задължения по него:

ІV.1. По отношение на финансовите задължения по договор № 49 от 28.01.2005 г., изменен с Допълнително споразумение № 1 с рег. № 343/09.03.2015 г. и Допълнително споразумение № 2 с рег. № 677/11.11.2020 г. Към датата на предсрочното прекратяване на договора за концесията – 01.05.2021 г., дължимите от концесионера концесионни възнаграждения са както следва:

а/ за 2019 г. в размер на 2 050,00 лв. без ДДС /две хиляди и петдесет лева/, с падеж на плащане до 30.01.2020 г. и лихва за забава, считано от 31.01.2020 г. в размер на 244,86 лв.;
б/ за 2020 г. в размер на 3 000,00 лв. без ДДС /три хиляди лева/ с падеж на плащане до 30.01.2021 г. и лихва за забава, считано от 31.01.2021 г. в размер на 74,17 лв.;
в/ за четирите месеца от 2021 г. до датата на предсрочното прекратяване – 01.05.2021 г. в размер на 1 000,00 лв. без ДДС /хиляда лева/.
Концесионерът дължи общо концесионни вноски в размер на 6 050,00 лв. /шест хиляди и петдесет лева/ без ДДС и лихви в размер: 319,03 лв. /триста и деветнадесет лева и 3 ст./.

ІV.2. Внесената от концесионера гаранция по чл. 14 от договора в размер на 20% от годишното концесионно възнаграждение – 601,54 лв. следва да се задържи от концедента, за покриване на част от задължението на концесионера. След приспадане на усвоената гаранция финансовото задължение на концесионера към датата на прекратяване на концесионния договор 01.05.2021 г. се намалява съответно и е: 5 448,46 лв. без ДДС (6 050,00 лв. – 601,54 лв.= 5 448,46 лв.), или 6 538,15 лв. с вкл. ДДС, както и дължими лихви за забава в плащането в общ размер: 319,03 лв.

ІV.3. По отношение изпълнение на задълженията по техническата поддръжка на обекта на концесия. Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” е извършила проверка и контрол на язовирната стена и съоръженията към нея и документацията за техническата експлоатация на язовира – обект на концесията, като констатациите и заключенията са изведени в Констативен протокол № 07-02-71/23.10.2020г. и са дадени следните предписания по безопасната техническа експлоатация на общинския обект:
- „Да се премахне храстовидната и дървесна растителност по водния откос. Срок за изпълнение: 30.04.2021 г.: – Към настоящия момент предписанието не е изпълнено.
- „Да се премахне дървесната растителност по преливника. Срок за изпълнение: 31.01.2021 г.” – Към настоящия момент предписанието е изпълнено.

Съгласно чл. 10, ал. 11 от договора за концесия „Задължения на концесионера”: „След изтичане на срока на договора да предостави на концедента обекта, предмет на концесията в състояние годно за експлоатация”.
В тази връзка в срок до приемането на обекта на концесия, следва да бъдат изпълнени предписанията, дадени от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”, за което концесионерът писмено е уведомен. След което обектът ще бъде предаден в състояние, отговарящо на техническите изисквания за експлоатация и според указаното в чл. 10, ал. 11 от договора.

V. Като взе предвид изготвения проект на Допълнително споразумение, с което се уреждат отношенията между страните по договора по доброволен начин, както и последиците от предсрочното прекратяване на договора за концесия, които се уреждат по реда на приложимия закон.

VІ. Като взе предвид, че на основание чл. 146, ал. 2 от Закона за концесиите, концесионният договор може да бъде прекратен едностранно или по взаимно съгласие на страните при условия, предвидени със закон или с концесионния договор.
Едностранното прекратяване на концесионния договор, отправянето на предложение или приемането на предложение за прекратяване на договора по взаимно съгласие се извършва с решение на Концедента след одобрение от Общинския съвет /виж чл. 148, ал. 1 от ЗК/. А съгласно §5, ал. 2 от ПЗР на ЗК, във връзка с ал. 1, законодателят предоставя на Общинския съвет правата на Концедент, който със свое решение следва да прекрати концесионен договор.
В конкретния случай концесионният договор предвижда възможността за прекратяване по взаимно съгласие, съгласно разпоредбата в чл. 20, ал. 1, т. 5 от договора.

VІІ. Като взе предвид, че в §5, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ПЗР на ЗК (обн. ДВ бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) относно изменението, включително и на срока, и прекратяването на концесионни договори, е посочено, че се прилагат за договорите, сключени до влизането в сила на закона, а концесионните договори запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия и вместо одобрение Общинският съвет, приема в качеството си на концедент съответното решение по чл. 148, ал. 1 за прекратяване на договора по взаимно съгласие.

Предвид горепосочените мотиви и изложените фактически основания и след като обсъди предложения от Кмета на Община Пазарджик проект на решение за прекратяване на договор за концесия № 49 от 28.01.2005 г., по заявление с вх. № 18-00-361/09.03.2021 г. от концесионера „ФИШ-55” ЕООД, проекта на Допълнително споразумение с което се уреждат отношенията между страните по договора по доброволен начин, както и последиците от предсрочното прекратяване на договора за концесия, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, § 5, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите (обн. ДВ бр. 96 от 01.12.2017г., в сила от 01.01.2018 г.), във връзка с чл. 36, т. 5, чл. 146, ал. 2 и чл. 148 от ЗК и чл. 20, ал. 1, т. 5 от Договор за концесия № 49 от 28.01.2005 г., ведно с Доп. споразумение № 1 с рег. № 343/09.03.2015 г. и Доп. споразумение № 2 с рег. № 677/11.11.2020 г. към него, Общинският съвет

Р Е Ш И:

1. Прекратява договор за концесия № 49 от 28.01.2005 г., ведно с допълнително споразумение №1 с рег. № 343/09.03.2015 г. и допълнително споразумение № 2 с рег. № 677/11.11.2020 г. към него, между:
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ЕИК: 000351736, представлявана от Тодор Попов, в качеството на концедент
и
„ФИШ-55” ЕООД, ЕИК: 203352699, представляван от управителя Петър Илиев Лулчев, в качеството на концесионер,
считано от 01.05.2021 г.

2. Договорът за концесия се прекратява по взаимно съгласие на страните по него, съгласно допълнително споразумение, уреждащо отношенията помежду им и последиците от предсрочното прекратяване на договора за концесия, което е неразделна част от настоящото решение.

3. Възлага на Кмета на общината контрол по сключването и последващото изпълнение на допълнителното споразумение.

4. На основание разпоредбата на чл. 153, ал. 2 от Закона за концесиите и чл. 10, ал. 11 от договора за концесия, Кметът на община Пазарджик да назначи комисия, която да предприеме действия по приемане на обекта на концесия от Концесионера, по реда на Закона за концесиите и в срок до 10 дни от влизане в сила на настоящото решение.

5. Длъжностното лице, оправомощено със Заповед на кмета на община Пазарджик да извърши действия в Националния концесионен регистър по приключване на партидата на възложената концесия, съгласно разпореденото в чл. 192, ал. 8, във връзка с ал. 3, т. 10 от Закона за концесиите.

6. Съгласно чл. 154, ал. 2 от Закона за концесиите, споровете, относно прекратяването на концесионния договор с настоящото решение, се решават от съда по реда на Гражданския процесуален кодекс.

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:00:34