Р Е Ш Е Н И Е №79 ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Пазарджик да подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№79
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4


ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Пазарджик да подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР 2014-2020 за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа + в община Пазарджик“.

С проектното предложение „Патронажна грижа+ в Община Пазарджик“ се цели да се осигури подкрепа на 213 лица, чрез предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране в домашна среда, за възрастни хора и лица с увреждания.
Услугата ще се предоставя 12 месеца, за едно лице не повече от 2 часа на ден.
Проектът ще се финансира изцяло, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“.
По проекта не се предвижда начисляване и събиране на потребителска такса.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината за одобряване подаване на проектно предложение „Патронажна грижа+ в община Пазарджик“ по ОП РЧР 2014-2020 г. по BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ за възрастни хора и лица с увреждания, и след станалите разисквания и на основание чл. 17, ал.1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И:


1. Община Пазарджик да подаде проектно предложение „Патронажна грижа+ в община Пазарджик“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ като кандидат по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ за възрастни хора и лица с увреждания.

2. Дава съгласие по проект „Патронажна грижа + в община Пазарджик” да не се начисляват и събират потребителски такси от потребителите на мобилните интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране.

3. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да възложи изпълнението и реализирането на дейностите по проектно предложение „Пазарджик грижа + в община Пазарджик”, включително неговото техническо и финансово изпълнение, на Дирекция „Социални дейности“ в Община Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0


Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 13:51:43