Р Е Ш Е Н И Е №78 ОТНОСНО: Таксиметров превоз на пътници на територията на Община Пазарджик

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№78
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4


ОТНОСНО: Таксиметров превоз на пътници на територията на Община Пазарджик.

В изпълнение на разпоредбите на Закона на автомобилните превози и Наредба № 34/ 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, е необходимо Общински съвет – Пазарджик да вземе решение за определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Пазарджик, реда и условията за разпределение на общия брой на автомобилите между превозвачите, както минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 10 и ал. 11 от Закона на автомобилните превози и чл. 24 , ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 34/ 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №23/26.02.2015 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик.

2. Определя броя на таксиметровите автомобили, които да работят на територията на Община Пазарджик: 300 /триста/ броя.

3. Определя реда и условията за разпределението им между превозвачите, като се издават разрешителни на всички превозвачи, отговарящи на законовите изисквания за това, до квота от 300 броя общо.

4. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Пазарджик, както следва:
4.1. минимални цени за 1 км пробег:
- дневна тарифа – 0,70 лв./км пробег;
- нощна тарифа – 0,75 лв./км пробег.

4.2. максимални цени за 1 км пробег:
- дневна тарифа – 1,40 лв./км пробег;
- нощна тарифа – 1,70 лв./км пробег.

4.3. Цените по т. 4.1. и 4.2. се актуализират най-малко веднъж годишно.

4.4. Първоначалната такса за осъществяване на таксиметров превоз не може да надвишава цената на 1 км/пробег по съответната тарифа с повече от 50 %.

4.5. Цената на 1 минута престой при таксиметров превоз не може да надвиши 50% от цената на 1 км/пробег по съответната тарифа.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 13:47:52