Р Е Ш Е Н И Е №77 ОТНОСНО: Разходване на отчисления по чл. 64 от ЗУО

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№77
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4


ОТНОСНО: Разходване на отчисления по чл. 64 от ЗУО.

Предложението на Кмета на община Пазарджик да разходва средствата по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците е законосъобразно и целесъобразно. Дейностите, за които ще се разходват, са следните:
• проектиране, включително пред инвестиционни проучвания, финансови и икономически анализи, морфологични анализи на отпадъците и изграждане на нови съоръжения за оползотворяване/рециклиране на битови и строителни отпадъци, в т.ч. инсталации за сепариране, инсталации за компостиране, инсталации за анаеробно разграждане, площадки за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата, както и дейностите, свързани с авторски, строителен надзор и инвеститорски контрол на същите;
• осигуряване на други съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на битови отпадъци;
• осигуряване на собствен принос при финансиране на проекти за управление на отпадъците със средства от Оперативна програма „Околна среда“, Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда и други публични източници;
• осигуряване на информация на обществеността за дейности по управление на отпадъците на територията на региона/общината, свързани с предотвратяване образуването на отпадъците, подготовка за повторна употреба и постигане на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО съгласно мерките, заложени в програмата за управление на отпадъците; разходите за осигуряване на информация не трябва да надвишават 7% от годишно натрупаните отчисления за съответната година;
• предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране;
• програми за управление на отпадъците;
Предвид горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 19 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 4 от Закона за управление на отпадъци и чл. 24 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, Общинският съвет

Р Е Ш И:

Средствата от отчисления по чл. 64 от ЗУО да се разходват за следните дейности, свързани с управление на отпадъците в Община Пазарджик:
• проектиране, включително пред инвестиционни проучвания, финансови и икономически анализи, морфологични анализи на отпадъците и изграждане на нови съоръжения за оползотворяване/рециклиране на битови и строителни отпадъци, в т.ч. инсталации за сепариране, инсталации за компостиране, инсталации за анаеробно разграждане, площадки за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата, както и дейностите, свързани с авторски, строителен надзор и инвеститорски контрол на същите;
• осигуряване на други съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на битови отпадъци;
• осигуряване на собствен принос при финансиране на проекти за управление на отпадъците със средства от Оперативна програма „Околна среда“, Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда и други публични източници;
• осигуряване на информация на обществеността за дейности по управление на отпадъците на територията на региона/общината, свързани с предотвратяване образуването на отпадъците, подготовка за повторна употреба и постигане на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО съгласно мерките, заложени в програмата за управление на отпадъците; разходите за осигуряване на информация не трябва да надвишават 7 % от годишно натрупаните отчисления за съответната година;
• предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране;
• програми за управление на отпадъците.

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

33

0

3

Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 13:43:54