Р Е Ш Е Н И Е №76 ОТНОСНО: Вземане на решение за наемите и таксите за ползване на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик в съответствие със Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№76
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4


ОТНОСНО: Вземане на решение за наемите и таксите за ползване на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик в съответствие със Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

1. Наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик за заведения за обществено хранене без доставка или вземане на храна за дома и офиса, както и на тези имоти, които се намират в сградите на общинските училища за производство и продажба на закуски, за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, се освобождават от заплащане на дължимите наеми и такси.
2. Наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик за заведения за обществено хранене с доставка или вземане на храна за дома и офиса, както и тези на терени за паркинги, за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, заплащат 50% от дължимите наеми и такси.

     

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

38

0

0


Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 13:40:19