Р Е Ш Е Н И Е №75 ОТНОСНО: Частично освобождаване от такса битови отпадъци на задължени лица, собственици на нежилищни имоти на територията на община Пазарджик

Р Е Ш Е Н И Е
№75
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4


ОТНОСНО: Частично освобождаване от такса битови отпадъци на задължени лица, собственици на нежилищни имоти на територията на община Пазарджик.


Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на общинските съветници Благо Солов и Евтим Янев за частично освобождаване от такса битови отпадъци на задължени лица, собственици на нежилищни имоти на територията на община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

Не приема предложението за частично освобождаване от такса битови отпадъци на задължени лица, собственици на нежилищни имоти на територията на община Пазарджик.

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

16

1

21


Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 13:31:45