Р Е Ш Е Н И Е №16 от 27 януари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№16
от 27 януари 2021 година, взето с Протокол №1


ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре и Црънча, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначения – за склад и аптека.

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на здравното и социално обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

Р Е Ш И:

І. Определя за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, а именно:
1. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 14,00 кв. м. /четиринадесет квадратни метра/, находящо се на втория етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХХІ /двадесет и първи/ – битов комбинат, в кв. 30 / тридесет/ по плана на с. Мало Конаре, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., при съседи на помещението: север – стая за почивка, изток – коридор, юг – стоматологичен кабинет, запад – улица, с предназначение – склад на медия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 26,00 лв. /двадесет и шест лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
2. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 18,00 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/, находящо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ХІV /четиринадесети/ – здравен дом, в кв. 1 /едно/ по плана на с. Црънча, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/09.11.1998 г., при съседи на помещението: север – стоматологичен кабинет, изток – УПИ Х – кметство, юг – улица с о.т. 6-9, запад – входно антре, с предназначение – аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС – 35,00 лв. /тридесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

ІІ. Имотите, описани в т. І, да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договори за отдаване под наем на имотите.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>>>вторник 02 февруари 2021 - 15:42:43