Р Е Ш Е Н И Е №14 от 27 януари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№14
от 27 януари 2021 година, взето с Протокол №1


ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.
Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1375.1.25 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, пет, точка, едно, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 07.01.2021 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.1375.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1375, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 83,35 кв.м. (осемдесет и три квадратни метра и тридесет и пет квадратни сантиметра) и прилежащи части: 3,6630% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5889/14.12.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 8669 на 23.12.2020 г., том 31, Акт № 43 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 20 812,32 лева (двадесет хиляди осемстотин и дванадесет лева и тридесет и две стотинки) на наемателя Люба Михайлова по повод заявление вх. № 44-3632/25.11.2020 г.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1359.1.15 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, пет, девет, точка, едно, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 07.01.2021 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.1359.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1359, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 65,07 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 5 с площ 4,31 кв.м. (четири квадратни метра и тридесет и един квадратни сантиметра) и 2,4527% (7,13 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5888/14.12.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 8587 на 22.12.2020 г., том 30, Акт № 183 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 13 263,60 лева (тринадесет хиляди двеста шестдесет и три лева и шестдесет стотинки) на наемателя Христо Митев по повод заявление вх. № 44-3634/25.11.2020 г.
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.761.1.12 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, седем, шест, едно, точка, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 18.12.2019 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “ТИНТЯВА”, който се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 55155.505.761.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.761, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 43,73 кв.м. (четиридесет и три квадратни метра и седемдесет и три квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 31 с площ 2,57 кв.м. (два квадратни метра и петдесет и седем квадратни сантиметра) и 2,3206% (7,22 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5611/25.11.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 9426 на 06.12.2019 г., том 33, Акт № 82 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност 8 826,12 лева (осем хиляди осемстотин двадесет и шест лева и дванадесет стотинки) на наемателя Иванка Хайдукова по повод заявление вх. № 44-3739/02.12.2020 г.
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.504.514.1.58 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, четири, точка, пет, едно, четири, точка, едно, точка, пет, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 14.10.2017 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”, който се намира на етаж 10 в сграда с идентификатор 55155.504.514.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.514, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 43,28 кв.м. (четиридесет и три квадратни метра и двадесет и осем квадратни сантиметра), прилежащи части: изба № 59 с площ 4,18 кв.м. (четири квадратни метра и осемнадесет квадратни сантиметра) и припадащите се 0,87353% (7,22 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 4853/24.07.2017 г., вписан във дв. вх. рег. под № 6754 на 25.07.2017 г., том 22, Акт № 138 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, поправен с Акт № 4886/25.09.2017 г. за поправка на акт за частна общинска собственост № 4853/24.07.2017 г., вписан във дв. вх. рег. под № 8912 на 02.10.2017 г., том 30, Акт № 2 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 16 506,24 лева (шестнадесет хиляди петстотин и шест лева и двадесет и четири стотинки) на наемателя Антоанета Гъркова по повод заявление вх. № 44-51/06.01.2021 г.
ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са гореописаните общински апартаменти) не се начислява ДДС.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

26

2

4


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>>>


вторник 02 февруари 2021 - 15:36:38