Р Е Ш Е Н И Е №13 от 27 януари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№13
от 27 януари 2021 година, взето с Протокол №1


ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти в пакет, частна общинска собственост, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване в пакет ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, §12, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от ЗР към ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик, чрез публичен търг с тайно наддаване в пакет, съдържащ 7 броя имоти с обща площ 256 432 кв.м., за изграждане на енергийни обекти по смисъла на §1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 65468.107.2 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, седем, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.01.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност САКАРДЖА, с площ 70116 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 107002, съседи: 65468.112.5, 65468.112.11, 65468.107.4, 65468.107.3, 65468.107.1, 65468.112.13, актуван с акт за частна общинска собственост № 5588/20.11.2019 г., с пазарна цена на имота 39 218 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 702,12 лева);
Поземлен имот с идентификатор 65468.109.9 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, девет, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.01.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност САКАРДЖА, с площ 5695 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 109009, съседи: 65468.112.11, 65468.109.11, 65468.109.7, 65468.109.8, актуван с акт за частна общинска собственост № 5589/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 2 867 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 820,08 лева);
Поземлен имот с идентификатор 65468.112.2 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, две, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.01.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност САКАРДЖА, с площ 5284 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 112002, съседи: 65468.112.11, 65468.112.5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5592/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 2 956 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 414,27 лева);
Поземлен имот с идентификатор 65468.112.3 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, две, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 31.05.2019 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност САКАРДЖА, с площ 82994 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 112003, съседи: 65468.112.12, 65468.114.3, 65468.114.2, 65468.112.11, актуван с акт за частна общинска собственост № 5432/24.04.2019 г., с пазарна цена на имота 55 156 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 46 421 лева и цена на дървесината на корен – 8 735 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 913,09 лева);
Поземлен имот с идентификатор 65468.112.5 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, две, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 31.05.2019 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност САКАРДЖА, с площ 24097 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 112005, съседи: 65468.112.2, 65468.112.11, 65468.107.4, 65468.107.2, актуван с акт за частна общинска собственост № 5433/24.04.2019 г., с пазарна цена на имота 12 804 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 751,83 лева);
Поземлен имот с идентификатор 65468.112.7 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, две, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 31.05.2019 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност САКАРДЖА, с площ 46596 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 112007, съседи: 65468.112.11, актуван с акт за частна общинска собственост № 5434/24.04.2019 г., с пазарна цена на имота 26 063 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 635,52 лева);
Поземлен имот с идентификатор 65468.113.37 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, три, точка, три, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.01.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност САКАРДЖА, с площ 21650 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 113037, съседи: 65468.113.33, 65468.113.36, 65468.113.39, 65468.112.12, 65468.113.22, 65468.113.38, актуван с акт за частна общинска собственост № 5593/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 12 715 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 909,53 лева),

с начална тръжна цена на пакета в размер на 151 779 лева.

ІІ. Към земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ се предоставят от общинския поземлен фонд имоти равностойни на поземлени имоти с идентификатори 65468.107.2, 65468.109.9, 65468.112.2 и 65468.113.37 по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, по оценка изготвена от независим оценител по реда на Наредбата по чл. 36, ал. 2 от ЗСПЗЗ, а именно:
Поземлен имот с идентификатор 63032.144.6 (шест, три, нула, три, две, точка, едно, четири, четири, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Росен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-119/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Росен, местност ГРЕДАТА, с площ 72357 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 144006, съседи: 63032.169.38, 63032.144.13, 63032.173.19, 63032.144.7, 63032.144.8, 63032.116.33, 63032.116.32, 63032.144.5, 63032.144.4, 63032.144.2, 63032.144.3, актуван с акт за публична общинска собственост № 1455/08.01.2021 г.;
Поземлен имот с идентификатор 81089.3.155 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, три, точка, едно, пет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-165/04.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Черногорово, местност ПОД МОГИЛАТА, с площ 5386 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 7, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 003155, съседи: 81089.3.158, 81089.3.167, 81089.3.173, 81089.3.210, актуван с акт за публична общинска собственост № 1442/30.11.2020 г.;
Поземлен имот с идентификатор 81089.3.163 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, три, точка, едно, шест, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-165/04.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Черногорово, местност ПОД МОГИЛАТА, с площ 5564 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 003163, съседи: 81089.3.167, 81089.3.164, 53285.148.21, 53285.148.19, 81089.3.170, актуван с акт за публична общинска собственост № 1453/08.01.2021 г.;
Поземлен имот с идентификатор 81089.11.131 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, едно, едно, точка, едно, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-165/04.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Черногорово, местност ОБЛЕЩЕНИЦА, с площ 25428 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 7, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 001073, съседи: 81089.11.108, 81089.11.133, 81089.11.134, 81089.11.135, 81089.11.136, 81089.11.137, 81089.11.138, 81089.11.139, 81089.11.140, 81089.11.141, 81089.11.145, 81089.11.132, 81089.11.142, 81089.11.368, актуван с акт за публична общинска собственост № 1454/08.01.2021 г.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване в пакет.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

31

0

1

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>>>вторник 02 февруари 2021 - 15:33:43