Р Е Ш Е Н И Е №10 от 27 януари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№10
от 27 януари 2021 година, взето с Протокол №1


ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 65468.103.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Сбор, местност КАПАНИЩАТА, площ 122 045 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, номер по предходен план: 103013 и актуването му с акт за частна общинска собственост.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е мотивирано и законосъобразно, тъй като, видно от трайното предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, имотът не задоволява обществени потребности на населението, поради което същият е загубил публичния си характер на ползване. По тази причина е отпаднало предназначението му по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И:

1. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 65468.103.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Сбор, местност КАПАНИЩАТА, площ 122 045 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, номер по предходен план: 103013, категория на земята 6.

2. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да извърши всички действия по актуването на поземлен имот с идентификатор 65468.103.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Сбор, местност КАПАНИЩАТА, площ 122 045 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, номер по предходен план: 103013, категория на земята 6, с акт за частна общинска собственост.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>>>вторник 02 февруари 2021 - 15:16:29