Р Е Ш Е Н И Е №6 от 27 януари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№6
от 27 януари 2021 година, взето с Протокол №1

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН на ТП „Стопански двор” до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН на ТП „Стопански двор” до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово, общ. Пазарджик.
Трасето започва от ТНН на ТП „Стопански двор”, разположен в ПИ с идентификатор 56561.280.121 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, насочва се на север като се установява в ПИ 56561.280.121. След около 72 м трасето чупи на запад и се установява в ПИ с идентификатор 56561.176.71 – НТП за местен път до достигането на ново електромерно табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>>>

вторник 02 февруари 2021 - 15:04:34