Р Е Ш Е Н И Е №4 от 27 януари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№4
от 27 януари 2021 година, взето с Протокол №1

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 55155.9.74 и ПИ с идентификатор 55155.9.247, м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 55155.9.74 и ПИ с идентификатор 55155.9.247, м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
Трасето започва от електромерно табло, намиращо се на границата на имот с идентификатор 55155.9.323 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, продължава на север и се установява в ПИ с идентификатор 55155.9.326 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, като последователно сменя посоката си на изток, север, северозапад и отново на север без да засяга други имоти, след което се разклонява в ляво и в дясно до достигането на ПИ с идентификатор 55155.9.74 и ПИ с идентификатор 55155.9.247, м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, които следва да бъдат захранени, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>>>

вторник 02 февруари 2021 - 14:59:26