Р Е Ш Е Н И Е №1 ОТНОСНО: Избиране на представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик” АД, ЕИК: 130072241, гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№1
от 27 януари 2021 година, взето с Протокол №1


ОТНОСНО: Избиране на представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик” АД, ЕИК: 130072241, гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 226 от Търговския закон и чл. 30, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Избира Златко Митрев за представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” № 15.
ІІ. Упълномощава Златко Митрев да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекторешенията в предложения дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.02.2021 г. от 11.00 часа и резервна дата 01.03.2021 г. от 11:00 часа в административната сграда на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик” АД (Деканат), ул. „Болнична” №15, при следния дневен ред:
1. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.
2. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал.13 и т. 8 от Забележките към приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия” (ППЗПП), чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

32

2

4

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>>>

вторник 02 февруари 2021 - 14:45:06