Протоколи на ПК 2021 г.

Постоянна комисия «Екология, селско, горско и водно стопанство»

ПК “Финанси, бюджет, европейски фондове и програми” към Общински съвет – Пазарджик

Постоянна комисия “Култура”


Постоянна комисия “Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” към Общински съвет – Пазарджик

Постоянна комисия“Образование, наука деца, спорт и туризъм” към Общински съвет – Пазарджик

Постоянна комисия “Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” към Общински съвет – Пазарджик
 
Постоянна комисия “Законност” към Общински съвет – Пазарджик


Постоянна комисия “Здравеопазване и социална политика”  към Общински съвет – Пазарджик


Постоянна комисия “Жалби, сигнали и предложения на граждани”  към Общински съвет – Пазарджик


вторник 12 януари 2021 - 13:53:52