П Р О Т О К О Л №16 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 30 декември 2020 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л №16

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 30 декември 2020 г. от 11.00 часа,
в зала „Маестро Георги Атанасов”, на бул. „България” №2

Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев, Александър Кирилов Шопов.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова, Стоян Атанасов Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Благо Атанасов Солов, Лилия Георгиева Георгиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Йордана Красимирова Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.
Отсъстваше общинският съветник Борис Иванов Манев.

Председателят откри извънредната сесия на Общинския съвет. В условията на извънредно ситуация в страната, свързана с епидемията от вируса COVID 19, бяха предприети следните мерки:
1. Сесията се проведе в зала „Маестро Георги Атанасов”;
2. Гласуването се извършваше с преброяване по редове на гласувалите „За”, „Против” и „Въздържал се”, а поименното гласуване – чрез прочитане от председателя на имената на съветниците и оповестяване на вота устно от всеки съветник.

Предложения по дневния ред нямаше. С 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2020 година.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС.

2. Определяне на дейността по предоставяне на услугата „Топъл обяд” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”.

По първа точка: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2020 година, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев и г-жа Бойка Маринска. Изказвания направиха г-н Благо Солов и г-н Евгени Абаджиев.
Решението по първа точка се прие с 27 гласа – за, против – 10, въздържали се – 2.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По втора точка: Определяне на дейността по предоставяне на услугата „Топъл обяд” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси, докладва г-жа Джинка Анова – главен специалист в дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Съставил протокола:
Дона Терзийска

Изтегли оригинала >>>

сряда 06 януари 2021 - 12:55:19