Р Е Ш Е Н И Е №263

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№263
от 30 декември 2020 година, взето с Протокол №16


ОТНОСНО: Определяне на дейността по предоставяне на услугата „Топъл обяд” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и т. 20 от параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси и след станалите разисквания и извършеното гласуване

Р Е Ш И:

1. Определя дейността по предоставяне на услугата „Топъл обяд” като местна дейност по смисъла на т. 20, параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, при наличието на финансиране по ОП.
2. Възлага на Кмета на Община Пазарджик изпълнението на решението.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

40

40

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала >>>

сряда 06 януари 2021 - 12:48:09