Р Е Ш Е Н И Е №260

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№260
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2021 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Пазарджик.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов за освобождаване от такса битови отпадъци на всички читалища на територията на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ и чл. 16, ал. 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, след проведеното гласуване,

Р Е Ш И:

Освобождава читалищата на територията на Община Пазарджик за имотите, в които те извършват основната си дейност, от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2021 година, включително за услугите, както следва:
1. сметосъбиране и сметоизвозване;
2. обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци;
3. поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

32

32

0

0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:57:52