Р Е Ш Е Н И Е №257

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№257
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Мало Конаре, община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в гр. Пазарджик и с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор идентификатор 55155.506.1470 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, четири, седем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.07.2020 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев”, площ: 568 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за автогараж, предишен идентификатор: 55155.506.380, номер по предходен план: квартал: 134 а, парцел V-гаражи, съседи: 55155.506.1473, актуван с акт за частна общинска собственост № 5740/16.06.2020 г., с начална тръжна цена 39 760 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 8 974,40 лева).
2. Поземлен имот с идентификатор идентификатор 55155.506.1471 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, четири, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.07.2020 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев”, площ: 567 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за автогараж, предишен идентификатор: 55155.506.380, номер по предходен план: квартал: 134 а, парцел IV-гаражи, съседи: 55155.506.1473, актуван с акт за частна общинска собственост № 5743/16.06.2020 г., с начална тръжна цена 39 690 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 8 958,60 лева).
3. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.585 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, осем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 473 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел II, съседи: 46749.501.584, 46749.501.599, 46749.501.598, 46749.501.586, 46749.501.1648, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5862/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 3 311 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 125,40 лева).
4. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.586 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, осем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 472 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел III, съседи: 46749.501.585, 46749.501.598, 46749.501.597, 46749.501.587, 46749.501.1648, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5864/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 3 304 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 120,90 лева).
5. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.587 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, осем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 475 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел IV, съседи: 46749.501.586, 46749.501.597, 46749.501.596, 46749.501.588, 46749.501.1648, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5866/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 3 325 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 134,40 лева).
6. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.588 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 475 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел V, съседи: 46749.501.587, 46749.501.596, 46749.501.595, 46749.501.589, 46749.501.1648, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5871/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 3 325 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 134,40 лева).
7. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.596 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, девет, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.11.2020 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 485 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел XII, съседи: 46749.501.597, 46749.502.1457, 46749.501.595, 46749.501.588, 46749.501.587, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5867/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 3 395 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 179,30 лева).
8. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.597 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, девет, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 485 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел XIV, съседи: 46749.501.598, 46749.502.1457, 46749.501.596, 46749.501.587, 46749.501.586, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5869/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 3 395 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 179,30 лева).

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

32

30

2

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:56:27