Р Е Ш Е Н И Е №253

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№253
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53335.505.55 по КККР, местност Герена в землището на село Огняново, община Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 38 от ППЗОЗЗ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53335.505.55 по КККР, местност Герена в землището на село Огняново.

2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53335.505.55 по КККР, местност Герена в землището на село Огняново.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

31

0

0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:54:24