Р Е Ш Е Н И Е №252

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№252
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: ПУП-ПР в обхват УПИ I-465, УПИ II-465, УПИ III-465, УПИ IV-464, V-464, УПИ VI-461, УПИ VII-536, УПИ VIII-537, УПИ IX-538 в кв. 44 по действащия план на село Главиница, община Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПР в обхват УПИ I-465, УПИ II-465, УПИ III-465, УПИ IV-464, V-464, УПИ VI-461, УПИ VII-536, УПИ VIII-537, УПИ IX-538 в кв. 44 по действащия план на село Главиница, с оглед присъединяването на части от общински терен, представляващ поземлен имот с идентификатор 15028.501.852 по КККР на село Главиница към горепосочените УПИ.

2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР в обхват УПИ I-465, УПИ II-465, УПИ III-465, УПИ IV-464, V-464, УПИ VI-461, УПИ VII-536, УПИ VIII-537, УПИ IX-538 в кв. 44 по действащия план на село Главиница, с оглед присъединяването на части от общински терен, представляващ поземлен имот с идентификатор 15028.501.852 по КККР на село Главиница към горепосочените УПИ.

3. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по прилагане на чл. 15 от ЗУТ и правилата и нормите за устройство на територията.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

31

0

0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:53:57