Р Е Ш Е Н И Е №250

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№250
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 00571.1.12, м. Сакарджа, землище на с. Априлци, общ. Пазарджик и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено заявление вх. №УТ-4172/04.12.2020 г. от „Риал Стейтс” ЕООД, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 00571.1.12, м. Сакарджа, землище на с. Априлци, общ. Пазарджик и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на кабелна линия 36kV. Проектното трасе започва от фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 00571.1.12 – НТП за електроенергийното производство /собственост на възложителя/, пресича ПИ с идентификатор 00571.1.11 – НТП за местен път, навлиза в ПИ с идентификатор 00571.2.1 – НТП за електроенергийното производство /собственост на възложителя/, насочва се на северозапад, като пресича землищната граница на с. Сбор и с. Априлци, навлиза и се установява в 65468.115.6 – НТП за електроенергийното производство /собственост на възложителя/. След около 388 м трасето пресича ПИ с идентификатор 65468.115.8 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, навлиза в ПИ с идентификатор 65468.115.1 – за електроенергийното производство /собственост на възложителя/ до достигането на подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Дължината на трасето е около 468 м – общинска и частна собственост.

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

31

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:52:50