Р Е Ш Е Н И Е №246

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№246
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ, за УПИ ХII-707 (ПИ32010.501.1070) в кв. 58 по плана на с. Ивайло.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП – Изменение на ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА изработване на ПУП - Изменение на ПРЗ, за УПИ ХII-707 (ПИ32010.501.1070) в кв. 58 по плана на с. Ивайло и провеждане на процедури по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и ЗКИР, с оглед присъединяване части от общински имоти, съответно част от ПИ 32010.501.1071 (НТП за друг вид застрояване), с площ от 353 кв.м. и част от ПИ 32010.501.1281 (НТП за второстепенна улица), с площ от 50 кв.м., към УПИ ХII-707 (ПИ32010.501.1070), като се образува нов УПИ ХII-1070,1071, с отреждане „За търговия и услуги и жилищно строителство“ и в него се ситуира свободно стоящо застрояване, при показатели за Жилищна устройствена зона с малка височина (Жм), съгласно предложението за изменение на ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

31

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:51:10