Р Е Ш Е Н И Е №245

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№245
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15

ОТНОСНО: Изработване на проект на ПУП – изменение на ПР и ПЗ за УПИ І-Озеленяване кв. 415в по плана на град Пазарджик.


На основание чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, предвид изложените в предложението на Кмета на Общината Тодор Попов фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно, Общински съвет – Пазарджик

Р Е Ш И:

1. Одобрява заданието за изработване на проект на ПУП – изменение на ПР и ПЗ за УПИ І-Озеленяване кв. 415в по плана на град Пазарджик.

2. Разрешава изработване на проект на ПУП – ПР и ПЗ за кв. 415в по плана на града Пазарджик, съгласно внесеното предложение.

3. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

30

0

1


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:50:47