Р Е Ш Е Н И Е №244

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№244
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15

ОТНОСНО: Обезпечение на авансово плащане за 2021 година по проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”, приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, Договор №МДР – ИП – 01 – 77/16.07.2018 г.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Упълномощава Кмета на Община Пазарджик при заявяване на авансово плащане за 2021 г. на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” по проект „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”, приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, Договор №МДР – ИП – 01 – 77/16.07.2018 г. за поемане на задължение в размер на 192 174,60 лв. (сто деветдесет и две хиляди сто седемдесет и четири лева и шестдесет стотинки) посредством подписване на Запис на заповед.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

32

0

1ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:50:21