Р Е Ш Е Н И Е №243

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№243
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15

ОТНОСНО: Вземане на решение за наемите и таксите за ползване на общински имоти и терени на територията на Община Пазарджик през времето на обявените със Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на РБ, считано от 23.30 ч. на 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г., включително.

Създалата се обстановка в страната съществено засегна реалния бизнес, като значително се съкрати дейността в някои сфери. Това създава затруднения за заплащане на цените и таксите от ползващите общински имоти и терени.
С оглед горното Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

1. Наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик за заведения за обществено хранене без доставка или вземане на храна за дома и офиса, за тренировъчна и състезателна дейност, както и на тези имоти, които се намират в сградите на общинските училища за производство и продажба на закуски, за периода от 28.11.2020 г. до 31.01.2021 г., включително, се освобождават от заплащане на дължимите наеми и такси.
2. Наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик за заведения за обществено хранене с доставка или вземане на храна за дома и офиса, както и тези на терени за паркинги, за периода от 28.11.2020 г. до 31.01.2021 г., включително, заплащат 50% от дължимите наеми и такси.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

33

0

0


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:49:54