Р Е Ш Е Н И Е №241

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№241
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. Изложени са мотиви от вносителя, които Общинският съвет изцяло споделя.
Общинският съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, споделяйки изложените в същото аргументи и след станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК,

Р Е Ш И:

Приема предложения от Кмета на Община Пазарджик – Тодор Попов, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

29

8

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:46:52