Р Е Ш Е Н И Е №239

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№239
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15

ОТНОСНО: Вземане на решение да се приеме изготвен проект на План за действие за общинските концесии за периода 2021 г. – 2027 г.

По предложение на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, разпоредбите на чл. 36, т. 5 и т. 6, чл. 40, ал. 1 и чл. 45, ал. 2 от Закон за концесиите, в изпълнение на чл. 18 и чл. 19 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, приета с ПМС №83 от 22.05.2018 г., и след преценка на законосъобразността и целесъобразността на предложените проекти за общински концесии, включени в Плана за действие, Общинският съвет – Пазарджик

Р Е Ш И:

1. Одобрява проекта на План за действие за общинските концесии на територията на община Пазарджик за периода 2021 г. – 2027 г.
2. Приетата политика по отношение на развитието на концесиите в община Пазарджик и отразена в приетия План за действие за общинските концесии, да се изпълнява от Кмета на Общината, съгласно нормативните изисквания.
3. Кметът на Община Пазарджик да изготвя и внася за одобрение от Общинския съвет годишен отчет относно изпълнението на включените в плана за действие за общинските концесии проекти и на сключените от него концесионни договори за всяка година от програмния период;
4. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 45, ал. 3 и ал. 4 от ЗМСМА.

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

39

38

0

1

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:45:49