Р Е Ш Е Н И Е №238

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№238
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на включените в плана за действие проекти за общински концесии за периода 2018 г. – 2020 г. и на действащите концесионни договори за отчетен период 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 2 и чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите, както и предвид изложените фактически основания в предложението на Кмета на Община Пазарджик, съдържащо годишен отчет за изпълнението на включените в плана за действие проекти за общински концесии за периода 2018 г. – 2020 г. и на действащите концесионни договори за отчетен период 2019 г., Общински съвет – Пазарджик

Р Е Ш И:

І. Одобрява изготвения от Кмета на Община Пазарджик годишен отчет за изпълнението на включените в плана за действие проекти за общински концесии за периода 2018 г. – 2020 г. и за изпълнение на действащите концесионни договори през 2019 г.
ІІ. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

39

36

0

3

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:44:35