Р Е Ш Е Н И Е №236

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№236
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: Изразяване на становище и съгласуване на коригиран „Бизнес План 2017-2021” на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.


Общински съвет – Пазарджик, след като се запозна с писмо вх. № 08-00-172/19.11.2020 г. от Областен управител на Област Пазарджик и обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10в, ал. 1, т. 5 от Закона за водите,

Р Е Ш И:


Съгласува коригиран „Бизнес План 2017-2021“ на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

39

39

0

0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:31:05