Р Е Ш Е Н И Е №235

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№235
от 22 декември 2020 година, взето с Протокол №15


ОТНОСНО: Промяна на наименованието на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на членовете на Постоянна комисия „Законност” и на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА

Р Е Ш И:1. Променя наименованието на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.
2. Възлага на управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД да впише новите обстоятелства в Търговския регистър.
3. Възлага и упълномощава Кмета на Общината да сключи анекс към договора за управление с управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД във връзка с настъпилите промени.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

39

39

0

0

 


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригиналния файл>>>

вторник 29 декември 2020 - 15:25:17