Р Е Ш Е Н И Е №100

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№100
от 11 май 2020 година, взето с Протокол №6

ОТНОСНО: Вземане на решение за отмяна на Решение №79 от 29.04.2020 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет – Пазарджик.

Общинският съвет е взел Решение №79 от 29.04.2020 г. по съображения, че чрез продажбата на поземлен имот с идентификатор 78570.163.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, община Пазарджик, частна общинска собственост, ще се попълни приходната част на общинския бюджет.
Съобразявайки се с широкото неодобрение сред местната общност и жителите на село Црънча по повод на горното решение, както и постъпило писмо с вх. №18-00-596/07.05.2020 г. от г-н Александър Георгиев – представител на „ИНТРЪСТ” ЕАД – София, съгласно Търговския регистър, с което е заявено намерение за дарение в размер на 700 000 лева, Общинският съвет се мотивира да отмени Решение №79 от 29.04.2020 г., взето с Протокол №5 за продажба на горепосочения имот.
С оглед изложените мотиви, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

Отменя Решение №79 от 29.04.2020 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет – Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>

петък 15 май 2020 - 14:10:32