Р Е Ш Е Н И Е №234

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

234

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО: Осигуряване на средства в размер на 90 000 лв. с ДДС за закупуване на апарат за диагностика на COVID 19 /PCR тест/ за нуждите на МБАЛ Пазарджик.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на

Бойка Маринска – общински съветник  в ОбС – Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общински администрация

 

Р Е Ш И:

 

Не приема направеното предложение за осигуряване на средства в размер на 90 000 лв. с ДДС за закупуване на апарат за диагностика на COVID 19 /PCR тест/ за нуждите на МБАЛ Пазарджик.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

35

11

8

16

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 12:35:09