Р Е Ш Е Н И Е №233

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

233

от 27 ноември 2020 година, взето с Протокол №14

 

 

ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Крали Марко, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – офис и за търговска дейност.       

 

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и с подобряване на социалното обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, както следва:

  1. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 16,00 кв. м. /шестнадесет квадратни метра/, находящо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХХІ – Битов комбинат, в кв. 30 по плана на с. Мало Конаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., при съседи на помещението: север – аптека, изток – склад, юг – стълбище, запад – улица, с предназначение – за офис, начална месечна наемна цена без ДДС – 40,00 лв. /четиридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
  2. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи две помещения с обща площ 24.23 кв.м. /двадесет и четири цяло и двадесет и три квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 14.37 кв.м. и второ помещение с площ 9.86 кв.м., находящи се в едноетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ VІІІ, в кв. 8 по плана на с. Крали Марко, при съседи на помещенията: север – бивш лекарски кабинет, изток – парк, юг – свободно помещение, запад – коридор, актуван с Акт за публична общинска собственост № 7/27.08.2001 г., вписан в дв.вх.рег. № 1602/14.05.2009 г., том ІІІ, акт № 157 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията Пазарджик, с предназначение – за търговска дейност, при начална месечна наемна цена без ДДС – 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

ІІ. Имотите, описани в т. І, да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договор за отдаване под наем на имотите.

 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

38

38

0

0

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 декември 2020 - 12:31:47